Pediatric Vacuum/Suction Regulators

  • Amvex Pediatric 2 Mode Vacuum/Suction Regulator: VR-P2U2

  • AMVEX Pediatric Vacuum/Suction Regulator Cont/Inter Combo: VR-PIU2

  • Drive Giraffe Pediatric Suction Machine: MQ1200